THE RIVER's MAGIC - HUD AFON ARTH

Hud Afon Arth combines Art, poetry and history to portray a living landscape in all its cultural depth. This book transports you on a journey along a relatively short dramatic section of the River Arth above Aberarth in West Wales. Philip has portrayed his own journey through a series of amazingly detailed and striking drawings. Cyril, the celebrated Welsh poet, has recounted his own journey through poetry. Both artist and poet have worked closely together as the project developed with art inspiring poetry and this in turn inspiring art. Recently, Philip and Cyril have enticed David to accompany them along the same route. He, too, has been inspired by the art, the poetry and the landscape. With his accompanying essays he brings the art and poetry into a sharper and more focused perspective.

This is a book to dip into, to read over, to return to often. An inspirational book upon which to reflect. A book which can transport strangers deep into the Arth and its world as well as take those who know it well back to the very heart of their roots.

THE AUTHORS

Cyril Jones – A native of Dyffryn Arth, Cyril won the National Eisteddfod Crown at Aberystwyth in 1992 and has had his work published in numerous poetry collections. Eco’r Gweld, his latest collection of poetry, was published in 2012. He tutors and lectures part-time at the University of South Wales.

Philip Huckin – Philip moved to Wales to study Fine Arts at Aberystwyth where he began to study Welsh in a desire to draw closer to the landscape he was portraying: the names and the deep cultural history that pervade valleys, hills, villages, and man-made structures in Ceredigion.

Professor David Austin FSA/FRHistS/FLSW – David brings his expertise as a medieval landscape archaeologist to bear as he returns to the arts and literature. He has lived and worked in Ceredigion for nearly 40 years and has always loved the landscape, the more so as his understanding of it has grown over this period.

 

HUD AFON ARTH

Yng nghyfrol Hud Afon Arth cawn gyfuniad o gelf, cerdd a hanes yn portreadu tirlun byw yn ei holl ogoniant diwylliedig. Mae’r gyfrol yn eich tywys ar daith ar hyd darn trawiadol o Ddyffryn Arth rhwng Aberarth a Phennant. Mae Philip wedi portreadu ei daith bersonol trwy gyfres o ddarluniadau manwl a chywrain. Mae Cyril, y bardd adnabyddus, wedi adrodd ei daith trwy ei gerddi, ill dau wedi gweithio law yn llaw, gyda chelf yn ysbrydoli cerdd sydd yn ei dro yn ysbrydoli celf. Yn ddiweddar, llwyddodd Philip a Cyril i ddenu David i gyd-gerdded yr un lôn. Ysbrydolwyd ef hefyd gan y tirwedd, y celf a’r barddoniaeth. Mae ysgrifau David yn tynnu’r celf a’r barddoniaeth at ei gilydd gan ychwanegu ffocws a chyd-destun hanesyddol.

Dyma lyfr i bori ynddo, i’w fwynhau, i ddychwelyd ato’n aml; llyfr i hudo’r dieithryn yn ddwfn i fyd yr Arth, yn ogystal â chymryd y brodor cynhenid yn ôl at galon ei gynefin.

YR AWDURON

Cyril Jones – Brodor o Ddyffryn Arth, enillodd Cyril Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth yn 1992. Cyhoeddwyd Eco’r Gweld, ei gasgliad mwyaf diweddar o gerddi yn 2012. Mae’n dysgu a darlithio rhan-amser ym Mhrifysgol De Cymru. 

Philip Huckin – Symudodd Philip i Gymru i astudio Celfyddyd Gain yn Aberystwyth, lle’r aeth ati i ddysgu Cymraeg er mwyn agosàu at y tirwedd yr oedd yn ei bortreadu, gan ddilyn ei awydd gwreiddiol i ddeall yr hanes diwylliannol dwfn a’r enwau sydd yn rhan annatod o gymoedd, bryniau, pentrefi ac adeiladau Ceredigion.

Yr Athro David Austin FSA/FRHistS/FLSW – Daw David ac arbenigedd fel archaeolegydd tirweddol y Canol Oesoedd i’r gyfrol wrth iddo ddychwelyd i fyd Celf a Llenyddiaeth. Wedi byw a bod yng Ngheredigion ers 40 mlynedd, mae ei gariad tuag at y tirwedd lleol wedi tyfu ac esblygu ochr yn ochr a’i ddealltwriaeth ohono.

 

Books for sale from the Rhiannon Gallery Tregaron - £26.50

Llyfrau ar werth o’r Oriel Rhiannon Tregaron - £26.50

 

Prints - Printiau

Original drawings and prints are available from the Rhiannon Gallery.

Darluniadau gwreiddiol a printiau ar gael o’r Oriel Rhiannon.

 

Artists Proofs - Proflenni Artist 

  • Mounted - £345  (Only five - Dim ond pump)    
  • Framed - £395  (Limited - Cyfyngedig)

       

Print Edition - Argraffiad Printiau  (Edition of fifteen - Argraffiad o bymtheg

  • Mounted - £245
  • Framed - £295

 

Contact Details: Rhiannon Gallery Tregaron

Manylion Cysylltu: Oriel Rhiannon Tregaron

post@rhiannon.co.uk
admin@rhiannon.co.uk